დისემინირებული ფუზარიოზი პოლიქიმიოთერაპიის ფონზე, მწვავე ლეიკემიის მქონე ავადმყოფში