კლინიკური პრაქტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები AGA-ის კლინიკური პრაქტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები მსუბუქიდან ზომიერამდე წყლულოვანი კოლიტის მართვაზე